NuVé Design
bedrukken van diverse producten

1. Definities
Met “klant” wordt hierna bedoeld: de afnemer van goederen en diensten van NuVé Design. Met de term “schriftelijk” wordt bedoeld: een vastlegging via internet, e-mail of per brief.
2. Verantwoordelijkheid layout/opmaak en kwaliteit
2.1NuVé Design is niet aansprakelijk voor fouten, tekortkomingen of gebreken in het ontwerp en/of de tekst indien de opdrachtgever zijn goedkeuring heeft gegeven voor de proef of hiervoor in de gelegenheid is gesteld en daarvan geen gebruik heeft gemaakt.
2.2 Fouten, afwijkingen of storingen die zich voordoen bij het (elektronisch) opsturen van de opmaak, zijn uitsluitend het risico van de klant.NuVé Design  heeft daarvoor geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid.
2.3 De klant houdt rekening met het feit dat kleuren van drukwerkproducten en opmaakbestanden zoals weergegeven in een eigen print-out van de klant of zoals getoond op een beeldscherm bij de klant, in zekere mate zullen afwijken van de kleur van het drukwerk na productie. Een dergelijke afwijking geeft de klant geen aanspraak wegens tekortkoming. Geringe afwijkingen in kwaliteit en gramgewicht van het papier zijn toegestaan.
2.4 NuVé Design is niet verantwoordelijk voor de scherpte van het door de klant aangeleverde beeldmateriaal.
3. Annulering
Wil de klant de met NuVé Design gesloten overeenkomst annuleren, dan dient hij zo snel mogelijk NuVé Design per mail een bericht van annulering te sturen. De annulering heeft pas effect, nadat het annuleringsbericht door NuVé Design per mail is bevestigd. Er kunnen geen rechten ontleent worden aan een annulering wanneer deze niet bevestigd is door NuVé Design.
4. Financieël
4.1 Voor de vraag welke prijs en betalingswijze zijn overeengekomen, is uitsluitend bepalend wat er staat in de bevestiging. Opgegeven prijzen zijn inclusief BTW tenzij anders aangegeven.
4.2 Is betaling op rekening afgesproken, dat zal klant het factuurbedrag betalen binnen 7 dagen na factuurdatum. NuVé Design kan in dit geval vooruitbetaling vragen.
4.3 Bij overschrijding van de betalingstermijn is de klant automatisch in gebreke. NuVé Design heeft dan aanspraak op vergoeding van de wettelijke handelsrente (artikel 6:119a BW) met ingang van de dag waarop uiterlijk betaald had moeten worden. Ook heeft NuVé Design aanspraak op vergoeding van kosten van incasso. Die kosten worden gesteld op 15% van het factuurbedrag maar NuVé Design heeft aanspraak op vergoeding van een hoger bedrag indien de werkelijke kosten hoger zijn.
4.4 Voor aanvang van opdrachten met een totaalbedrag vanaf 500,- euro kan NuVé Design een aanbetaling eisen van 50% van het factuurbedrag. Als NuVé Design na betaling van het voorschot een opdracht teruggeeft aan opdrachtgever vindt volledige terugbetaling van de aanbetaling plaats. Na afronding van een opdracht zal NuVé Design een eindfactuur sturen, verminderd met het bedrag van de aanbetaling.
5. Leveringstermijn, risico tijdens vervoer, retourzendingen
5.1Levering aan de klant binnen Nederland geschiedt binnen de tijden die de vervoerder hanteert, via een passend vervoer in opdracht van NuVé Design. Daarbij wordt het drukwerk op de gebruikelijke wijze verpakt.
5.2 De kosten van het vervoer naar een afleveradres zijn voor de klant, tenzij anders is aangegeven in de opdrachtbevestiging.
5.4 In de door NuVé Design opgegeven levertijden wordt gerekend vanaf het moment dat de bestelling binnen is gekomen. De levertijden die NuVé Design opgeeft zijn een indicatie; zij houden geen zogenaamde “fatale termijn” in die leidt tot aansprakelijkheid van NuVé Design bij overschrijding. Overschrijding van de levertermijn, verleent de klant geen aanspraken wegens tekortkoming.
5.5 Kan geen aflevering plaatsvinden om redenen die bij de klant liggen, dan wordt nog één keer zonder kosten een bezorging gedaan. Lukt het dan weer niet om de goederen af te geven, dan zal NuVé Design de goederen voor rekening van de klant beschikbaar houden, tot nader order. Retourkosten van de zending van klant aan NuVé Design worden doorberekend aan klant. De klant kan alsnog geleverd krijgen, tegen betaling van de kosten van herlevering.
5.6 Indien de aanlevering opnieuw niet lukt, zal NuVé Design het Drukwerk maximaal 90 dagen voor rekening en risico van Klant opslaan. Indien Klant het Drukwerk na 90 dagen niet heeft opgehaald, zal NuVé Design het Drukwerk vernietigen. Klant blijft ook in dat geval het gefactureerde bedrag verschuldigd.
6. Klachten en reclames
6.1 Afwijkingen in aantallen zijn toegestaan als de afwijking blijft binnen 10% van het aantal volgens de opdracht. Binnen die marge wordt het meerder niet in rekening gebracht en zal het mindere niet worden  verrekend.
6.2 De klant zal binnen veertien dagen na levering nagaan of het geleverde voldoet aan de  overeenkomst. Dit betreft in ieder geval: aantal, opmaak, kleurstelling en andere uiterlijk waarneembare aspecten. Reclame van de klant op de hier bedoelde punten dient per brief of e-mail aan NuVé Design te worden doorgegeven, binnen de gestelde termijn van veertien dagen. De klant kan niet meer reclameren als drie maanden zijn verstreken na de levering. Bij iedere reclame moet nauwkeurig opgave worden gedaan van de klacht. Na ontvangst van een tijdige reclame volgens de juiste procedure, zal NuVé Design met bekwame spoed de klacht onderzoeken en contact opnemen met de klant.
6.3 Wordt de termijn voor reclame overschreden, dan heeft NuVé Design het recht om de klacht af te wijzen en is NuVé Design niet aansprakelijk voor de betreffende tekortkoming.
6.4 Als NuVé Design de reclame van de klant als juist heeft aangemerkt, zal de klant op eerste verzoek van NuVé Design het betreffende drukwerk aan NuVé Design retourneren. De vervoerskosten zijn dan voor rekening van NuVé Design. Indien de klant het drukwerk ongevraagd retourneert zijn de vervoerskosten voor rekening van de klant, ongeacht of de reclame volgens NuVé Design terecht was of niet.
6.5 De klant kan niet reclameren over drukwerk indien het drukwerk door de klant normaal wordt gebruikt of indien sprake is van onjuiste opslag of gebruik.
6.6Indien de klant terecht reclameert over het drukwerk, heeft NuVé Design de verplichting maar ook het recht om, met herstel van de tekortkoming, het drukwerk opnieuw te leveren of het  ontbrekende aanvullend te leveren. Die (her)levering zal geschieden met bekwame spoed. De klant heeft geen aanspraak op ontbinding of beëindiging van de overeenkomst. Als (her)levering bezwaarlijk is voor NuVé Design, kan NuVé Design kan er voor kiezen om de opdracht te ontbinden en de koopprijs te crediteren.
7. Beperking van aansprakelijkheid van NuVé Design
7.1 De aansprakelijkheid van NuVé Design in verband met de levering van drukwerk aan de klant – zowel de aansprakelijkheid uit overeenkomst als die volgens de wet – is beperkt, zoals hierna aan te gegeven.
7.2 In geval van tekortkoming geldt het bepaalde in 7.3, maar heeft de klant geen aanspraak op ontbinding of beëindiging van de overeenkomst. De klant heeft in dat geval geen (verdere) aanspraken jegens NuVé Design.
7.3 NuVé Design is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade, van de klant of van derden. Onder indirecte schade of gevolgschade wordt onder andere verstaan: reputatieschade, verlies aan goodwill, omzet/winstderving. De aansprakelijkheid van NuVé Design is altijd beperkt tot het factuurbedrag inclusief BTW van de opdracht waarin de aansprakelijkheidstelling door de klant of de derde haar oorzaak vindt. Betreft de (oorzaak van) aansprakelijkstelling een deellevering, dan wordt het aansprakelijkheidsmaximum bepaald door de waarde van dat onderdeel van de opdracht.
7.4 De beperking van aansprakelijkheid vervalt bij opzet of aan opzet grenzende grove schuld van de leiding binnen NuVé Design, maar niet bij opzet of aan opzet grenzende grove schuld van personeel, hulppersonen of leveranciers van NuVé Design.
7.5 NuVé Design is niet aansprakelijk voor de aspecten van de levering waarvoor de klant zelf de verantwoordelijkheid heeft of het risico draagt. NuVé Design is ook niet aansprakelijk voor aspecten die vallen binnen de afwijkingen die toelaatbaar zijn zoals elders in deze voorwaarden bepaald.
7.6 De klant zal NuVé Design vrijwaren en schadeloosstellen, als NuVé Design wordt aangesproken door een derde in verband met geleverd drukwerk en het betreffende manco, in de verhouding tussen de klant en NuVé Design, niet voor rekening of risico van NuVé Design komt maar van de klant. Het kan dan ook gaan om overschrijding van een aansprakelijkheidsmaximum.
8. Eigendomsvoorbehoud
NuVé Design blijft eigenaar van geleverd drukwerk totdat de klant alle verplichtingen jegens NuVé Design heeft voldaan die voortvloeien uit de betreffende levering van drukwerk of uit overeenkomstige transacties die partijen met elkaar hebben gedaan en zullen doen. De klant kan het drukwerk, waarvan de eigendom door NuVé Design wordt voorbehouden, gebruiken in de normale uitoefening van zijn bedrijf. De klant is niet bevoegd om deze zaken te vervreemden of daarop een recht van zekerheid te vestigen ten behoeve van derden.
9. Inbreuk op rechten van derden
De klant staat er jegens NuVé Design voor in dat de opmaak van het drukwerk, zoals bepaald door de klant, geen inbreuk maakt op rechten van derden, in het bijzonder het auteursrecht van derden. De klant vergoedt NuVé Design alle schade en nadeel die NuVé Design lijdt indien en doordat het door NuVé Design geproduceerde drukwerk inbreuk maakt op rechten van derden. De klant vrijwaart NuVé Design tegen aanspraken van derden op dit punt. NuVé Design heeft het recht om kopieën te maken en te behouden van de opmaak, ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst met de klant.
10. Weigering opdrachten
NuVé Design behoud zich het recht een opdracht te weigeren indien de inhoud van de opdracht niet past in de identiteit van de dienstverlening en producten van NuVé Design. Producten met pornografische, godslasterlijke e.d. inhoud of ander discutabele afbeeldingen en teksten zullen door NuVé Design geweigerd worden indien deze tijdig zijn opgemerkt. Indien er reeds een betalingsverplichting heeft plaatsgevonden zal deze worden teruggestort.
11. Overmacht
Partijen zijn niet aansprakelijk wegens tekortkoming indien er sprake is van overmacht. Onder overmacht wordt aan de zijde van NuVé Design in ieder geval verstaan: oorlog, onrusten en vijandelijkheden van welke aard ook, blokkade, boycot, natuurrampen, epidemieën, gebrek aan grondstoffen, verhindering en onderbrekingen van transportmogelijkheden, storingen in het bedrijf, in- en uitvoor beperkingen of verboden, belemmeringen veroorzaakt door maatregelen wetten of besluiten van internationale, nationale en regionale overheidsinstanties. Voor zover dat van toepassing kan zijn, is ook sprake van overmacht aan de zijde van NuVé Design indien de hiervoor bedoelde omstandigheden zich voordoen bij hulppersonen of toeleveranciers van NuVé Design.
12. Toepasselijk recht en geschillen
Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.